Codeax®SAFE-palvelun yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 24.11.2022 alkaen

 1. Yleistä
 2. Sopimuksen syntyminen
 3. Palvelu ja sen käyttö
 4. Hinnoittelu
 5. Vastuu virheistä
 6. Ylivoimainen este
 7. Sopimuksen siirtäminen
 8. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen
 9. Sopimuksen tulkinta
 10. Yleisten sopimusehtojen voimassaolo ja muuttaminen
 11. Ilmoitukset

1. Yleistä

Näitä ehtoja sovelletaan Codeax Oy:n (”Toimittaja”) Codeax®SAFE-palveluiden tarjoamiseen (”Palvelu”) yritys- ja yhteisöasiakkaille (”Asiakas”), ellei muuta ole erikseen sovittu. Toimittaja ja Asiakas jäljempänä yhdessä ”Osapuolet” ja kumpikin erikseen ”Osapuoli”.

Codeax®SAFE-palveluilla tarkoitetaan Toimittajan kehittämää ja ylläpitämää digitaalista kiinteistön turvallisuustiedon hallinta-alustaa. Palvelun käyttäjät voivat tallentaa ja esittää Palvelun kautta kiinteistöihin liittyviä turvallisuustietoja ja luoda kiinteistön pelastussuunnitelman. Palvelua käytetään verkkoselaimen kautta.

Palveluun sovelletaan seuraavia IT2022-ehtoja:

 • IT2022 ETP erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista (pilvipalvelut)
 • IT2022 YSE yleiset sopimusehdot
 • IT2022 EHK erityisehtoja henkilötietojen käsittelystä

Mikäli Osapuolet ovat sopineet Palvelun yhteydessä tarjottavasta asiantuntijatyöstä, sovelletaan tällaiseen työhön IT2022 EAP erityisehtoja konsultointi- ja muista asiantuntijapalveluista.

2. Sopimuksen syntyminen

Ellei Osapuolten välillä ole allekirjoitettu nimenomaista sopimusasiakirjaa, Osapuolten välinen sopimus syntyy, kun:

 • Asiakas on hyväksynyt Toimittajan tarjouksen ja Toimittaja on vahvistanut sen tilausvahvistuksella; tai
 • Asiakas ottaa Palvelun käyttöönsä verkossa ja hyväksyy samalla nämä ehdot.

3. Palvelu ja sen käyttö

3.1 Immateriaalioikeudet ja käyttöoikeus Palveluun

Toimittaja ja/tai sen lisenssinantajat omistavat kaikki immateriaalioikeudet Palveluun. Lukuun ottamatta näissä ehdoissa nimenomaisesti ilmoitettua, Asiakkaalle ei myönnetä mitään oikeuksia patentteihin, tekijänoikeuksiin, tietokantoihin, liikesalaisuuksiin, toiminimiin, tavaramerkkeihin tai muihin vastaaviin Palveluun liittyviin oikeuksiin.

Kaikki oikeudet Asiakkaan Palveluun syöttämään materiaaliin, mukaan lukien immateriaalioikeudet, kuuluvat Asiakkaalle tai kolmannelle taholle. Asiakas on vastuussa tällaisesta materiaalista ja vastaa, ettei materiaali loukkaa minkään kolmannen tahon oikeuksia tai sovellettavia lakeja.

Lähettäessään tietoja Toimittajalle Asiakas takaa, että sillä on soveltuvan lainsäädännön ja sopimusten mukaiset oikeudet, lisenssit ja luvat antaa kyseiset tiedot Toimittajan ja sen alihankkijoiden käsiteltäväksi Palvelun tuottamiseksi.

Toimittaja antaa sovittuja maksuja vastaan Asiakkaalle käyttöoikeuden Palveluun sopimuksen voimassaoloajaksi. Käyttöoikeus on organisaatiokohtainen, minkä lisäksi Asiakas voi antaa kolmansille osapuolille (kuten viranomaiset sekä isännöinti- ja kiinteistöhuoltopalvelu) pääsyn Palveluun tarkoituksenmukaisessa laajuudessa.  

Asiakkaalla on oikeus käyttää Palvelua näiden ehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

3.2 Palvelun toimivuus, ylläpito ja huolto

Toimittaja toimittaa Palvelun parhaaksi katsomallaan tavalla sellaisena kuin se on (”as is”).

Toimittaja voi käyttää alihankkijoita Palvelun tuottamiseen. Toimittaja on vastuussa alihankkijoiden Sopimuksen alaisista teoista ja laiminlyönneistä kuin omistaan.

Toimittaja huolehtii parhaaksi katsomallaan tavalla Palvelun toiminnasta siten, että Palvelu on Asiakkaan käytettävissä. Palvelutoimintojen korjaustyöt tehdään pääsääntöisesti arkipäivisin (ei lauantaisin) kello 8.00–16.00. Asiakas hyväksyy, että Palvelussa voi ilmetä katkoksia ja häiriöitä, joita ei pidetä virheenä tai viivästyksenä. Tällaisiksi luetaan myös normaalin Palvelun huoltotoimenpiteet. Asiakkaan tulee varautua tarpeellisiksi katsomillaan keinoilla edellä mainittuihin tilanteisiin.

3.3 Vastuu Palvelussa olevista tiedoista

Toimittaja ei vastaa Palvelussa esitettyjen tai sitä kautta saatavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta, vaan Asiakkaan tulee tarvittaessa varmistaa tietojen oikeellisuus. Toimittaja ei anna mitään takuuta em. tietojen virheettömyydestä tai soveltumisesta tiettyyn tarkoitukseen.

3.4 Palvelun käytön keskeytykset

Toimittajalla on oikeus keskeyttää Palvelun käyttäminen välittömästi joko kokonaan tai osittain seuraavissa tapauksissa:

 • Palvelun rakentamista ja sen toimivuuden ylläpitoa varten; Toimittaja ilmoittaa keskeytyksestä etukäteen, jos tilanne sen kohtuudella sallii.
 • Asiakkaan vastuulla olevasta Palvelun käytöstä, ohjelmistoista tai laitteista aiheutuu haittaa tai häiriötä Palvelulle, sen käytölle, muille käyttäjille tai Toimittajalle taikka Asiakas muistutuksesta huolimatta käyttää epäkuntoisia laitteita tai ohjelmistoja.
 • Asiakas ei maksukehotuksesta huolimatta ole suorittanut Toimittajalle erääntynyttä saatavaa kahden (2) viikon kuluessa maksukehotuksen lähettämisestä.
 • On perusteltua syytä otaksua Palvelua käytettävän kolmannen oikeutta loukaten, lain tai hyvän tavan vastaisesti.
 • Asiakas ei muistutuksesta huolimatta täytä sopimusvelvoitteitaan tai rikkoo olennaisesti sopimuksen mukaisia velvoitteitaan.

Asiakkaan on maksettava sopimuksen mukaiset maksut, kuten esimerkiksi vuosimaksut, siitä huolimatta, että Palvelun käyttö on ollut keskeytettynä, ellei muuta ole erikseen sovittu.

3.5 Muutokset Palveluun

Toimittajalla on oikeus alan kehitys huomioon ottaen muuttaa Palvelua, Palvelun toteuttamistapaa ja -keinoja ja painavasta syystä lopettaa Palvelun tuottaminen kokonaan. Toimittaja pyrkii siihen, että Asiakkaalle aiheutuu tästä mahdollisimman vähän haittaa. Toimittaja ei vastaa muutoksesta Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista. Toimittajan tulee ilmoittaa Palvelun lakkauttamisesta vähintään kolme (3) kuukautta etukäteen. Mikäli Toimittaja lakkauttaa Palvelun, tulee Toimittajan palauttaa Asiakkaalle tämän ennalta maksama määrä, joka kohdistuu Palvelun lakkauttamisen jälkeiseen aikaan.

Palvelun teknisessä toteutuksessa tehtävistä olennaisista muutoksista, joilla Toimittaja tietää voivan olla olennaista vaikutusta Asiakkaan Palvelun käyttöön, Toimittajan tulee ilmoittaa Asiakkaalle kirjallisesti (mukaan lukien sähköposti) kohtuullisessa ajassa etukäteen.

3.6 Avoin lähdekoodi

Avoimeen lähdekoodiin sovelletaan ensisijaisesti näiden yleisten sopimusehtojen ja IT2022-ehtojen sijasta kyseisen avoimen lähdekoodin ehtoja. Luettelo Palvelun sisältämästä avoimesta lähdekoodista on saatavissa Toimittajalta.

3.7 Asiantuntijapalveluista

Osapuolet voivat sopia, että Toimittaja toimittaa Palvelun käyttöönoton yhteydessä erillistä korvausta vastaan lisäpalveluita liittyen esimerkiksi pohjakuvien käsittelyyn ja tietojen siirtoon.

Asiakkaan tulee toimittaa Toimittajalle lisäpalveluiden edellyttämät tiedot Toimittajan edellyttämässä muodossa ja ilman aiheetonta viivästystä.

Toimittajan tulee ilmoittaa Asiakkaalle kirjallisesti (mukaan lukien sähköposti), kun edellä tarkoitetut lisäpalvelut on suoritettu. Ellei Asiakas tee kirjallista huomautusta seitsemän (7) päivän kuluessa ilmoituksesta, suoritetut lisäpalvelut ja sen tulokset katsotaan hyväksytyksi.

4. Hinnoittelu

Asiakas on velvollinen maksamaan Toimittajalle Palvelusta sovitut tai Toimittajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut Toimittajan määrittelemien laskutuskausien mukaisesti. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa olevat verot ja mahdolliset muut julkisoikeudelliset maksut. Hinnasto on saatavissa Toimittajalta.

Toimittajalla on oikeus periä eri maksu Asiakkaan tilaamasta Palvelun tai tunnisteen muuttamisesta. Normaalin työajan ulkopuolella tehtävistä ja muista sopimukseen kuulumattomista töistä peritään eri maksut hinnaston mukaisesti.

Huomautukset laskusta on tehtävä eräpäivään mennessä. Riidaton osa laskusta on maksettava huomautuksesta huolimatta.

Maksuehto on neljätoista (14) päivää netto. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaisesti.

Jos Palvelun tuottamiskustannukset muuttuvat lain, asetuksen, viranomaisen päätöksen tai muun siihen verrattavan syyn, esimerkiksi verojen tai muiden julkisoikeudellisten maksujen, vuoksi tai maksujen rakenne muuttuu hinnoitteluun vaikuttavien muiden tämän kaltaisten syiden vuoksi, Toimittajalla on oikeus muuttaa maksuja muutosta vastaavaksi. Maksumuutoksista ja vastaavista syistä johtuvista sopimusehtojen muutoksista tiedotetaan esimerkiksi laskussa, ja ne tulevat voimaan välittömästi.

Muilla kuin edellä mainituilla perusteilla tehtävistä toistuvien maksujen korotuksista ja sopimusehtojen muutoksista Toimittajan on ilmoitettava kirjallisesti Asiakkaalle esimerkiksi laskussa, viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Mikäli korotus olisi yleistä kustannustason nousua korkeampi, Asiakkaalla on muutosilmoituksen saatuaan oikeus irtisanoa sopimus päättyväksi muutoksen voimaantullessa.

5. Vastuu virheistä

5.1 Virheen korjaus

Toimittaja korjaa ne Palvelussa, toimituksessa, tai tehdyssä työssä olevat virheet, jotka johtuvat Toimittajan vastuulla olevasta tuottamuksellisesta sopimuksen rikkomisesta tai Palvelussa olevasta virheestä, mikäli niistä on reklamoitu viipymättä.

Toimittaja vastaa Palvelun korjauskuluista, mutta muita korvauksia ei makseta.

Toimittajalla on korjaamisen sijasta oikeus vaihtaa Palvelu toiminnallisesti vastaavaan, tai muulla tavoin ohittaa virhe, jos se ei olennaisesti vaikeuta käyttöä, ja jos korjaamisesta aiheutuisi Toimittajalle merkittäviä kustannuksia.

5.2 Korvaukset

Jos virhettä ei ole Toimittajan tuottamuksen takia korjattu kohtuullisessa ajassa tai virhe ei ole kohtuudella korjattavissa, Toimittaja korvaa Asiakkaalle tuottamuksestaan johtuneesta virheestä Asiakkaan osoittamat hänelle aiheutuneet välittömät kustannukset.

Korvauksen enimmäismäärä kaikissa tapauksissa on Palvelusta perittävä maksu virhettä vastaavalta osalta ja enintään kolmen (3) kuukauden palvelumaksua vastaava määrä. 

Toimittaja ei vastaa mistään Asiakkaalle aiheutuvasta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, kuten saamatta jääneestä voitosta tai tiedon katoamisesta, myöhästymisestä tai muuttumisesta, vaikka Toimittaja olisi saanut tiedon kyseisten vahinkojen mahdollisuudesta. Toimittaja ei korvaa Asiakkaan mahdollisesti kolmannelle osapuolelle maksamia korvauksia. Sellaisen seikan perusteella, joka ei estä Palvelun käyttämistä, ei makseta korvausta.

Jos virhe johtuu muusta syystä kuin Toimittajan vastuulla olevasta tuottamuksellisesta sopimuksen rikkomisesta (kuten esimerkiksi Asiakkaan toimintaympäristöstä, sähköverkosta, sisäjohtoverkosta tai Asiakkaan laitteista, käyttötavasta tai muusta Asiakkaan tai kolmannen vastuulla olevasta syystä), Toimittajalla ei ole korjaus- eikä korvausvelvollisuutta.

Asiakkaan tulee maksaa Toimittajalle aiheutuneet vian selvitys- ja rajoittamiskulut sekä mahdolliset korjauskustannukset ja muut välittömät vahingot, jos virhe johtuu Asiakkaan tai jonkun muun kuin Toimittajan vastuulla olevasta syystä.

5.3 Vaatimusten vanhentuminen

Asiakkaan on reklamoitava virheestä kirjallisesti (mukaan lukien sähköposti) viipymättä sen jälkeen, kun virhe on havaittu tai kun se olisi pitänyt havaita tai erikseen sovitun ajan kuluessa.

Jos viivästyksestä tai virheestä johtuvaa vaatimusta ei ole tehty Toimittajalle viimeistään kahden (2) viikon kuluessa edellä tarkoitetusta ajankohdasta, Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia Toimittajalta korjausta tai korvauksia.

5.4 Asiakkaan korvausvelvollisuus

Asiakkaan on korvattava sopimusrikkomuksestaan johtuva Toimittajalle aiheutunut välitön vahinko tai muu taloudellinen menetys.

6. Ylivoimainen este

Jos ylivoimainen este estää tai sitä viivästyttää sopimusehdon noudattamista, Osapuoli vapautuu sopimusehdon noudattamisesta korvausvelvollisuuksineen.

Ylivoimaisena esteenä pidetään sotaa, pakko-ottoa tai takavarikkoa julkiseen tarpeeseen, tuonti- ja vientikieltoa, vientilisenssin epäämistä, työselkkausta, lainsäännöksiä ja viranomaismääräyksiä, luonnonilmiötä, ukonilmaa, myrskyä, tulipaloa, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tms. vahinkoa, tulvaa ja vesivahinkoa, sähköverkosta tulevaa ylijännitettä, energian tai muun olennaisen raaka-aineen toimituksen keskeytystä, sellaista kolmannesta osapuolesta johtuvaa seikkaa, joka on Osapuolista riippumaton, tai muuta syytä, jota Osapuoli ei ole sopimusta tehdessään voinut ottaa huomioon eikä voi estää tai voittaa sen vaikutusta. Edellä mainittua noudatetaan myös silloin, kun este kohtaa Toimittajan alihankkijaa. Esteestä ja sen päättymisestä on ilmoitettava toiselle Osapuolelle viipymättä.

7. Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Toimittajan kirjallista suostumusta.

Toimittajalla on oikeus siirtää sopimus toiselle yritykselle sekä Palvelua tai palveluryhmää koskevat sopimukset kyseisten palveluiden liiketoiminnan luovutuksensaajalle.

Sopimukseen perustuvat Toimittajan saatavat voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle.

8. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

Tilaus on voimassa sopimuksen mukaisesti joko toistaiseksi voimassa olevana tai määräajan.

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on Asiakkaan puolesta irtisanottavissa kahden (2) kuukauden irtisanomisajalla ja Toimittajan puolesta kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanominen tulee suorittaa kirjallisesti (mukaan lukien sähköposti).

Toimittajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi, jos käy ilmi, että Palvelu saattaa loukata kolmannen osapuolen immateriaalioikeutta ja Asiakas ei hyväksy lähinnä vastaavaa palvelua sen tilalle ja täysin vastaavaa palvelua ei ole kohtuullisin kustannuksin saatavissa.

9. Sopimuksen tulkinta

Sopimuksen sisällön määrää sopimus ja sen liitteet. Muu aineisto, kuten esimerkiksi markkinointiaineisto, ei ole osa sopimusta.

Jos sopimusasiakirjojen sisältö on keskenään ristiriitainen, etusijajärjestys on seuraava:

 1. Sopimus ja sen liitteet,
 2. Nämä yleiset sopimusehdot,
 3. Sovellettavat IT2022 -ehdot

Jonkin sopimusehdon pätemättömyys ei aiheuta muiden sopimusehtojen pätemättömyyttä.

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

10. Yleisten sopimusehtojen voimassaolo ja muuttaminen

Nämä sopimusehdot ovat voimassa 24.11.2022 alkaen toistaiseksi.  

Toimittajalla on oikeus muuttaa Palvelun yleisiä sopimusehtoja ilmoittamalla tästä Palvelussa tai Toimittajan verkkosivuilla viimeistään neljä (4) viikkoa ennen muutosta. Mikäli muutoksella on Asiakkaalle olennainen negatiivinen vaikutus, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Palvelua koskeva tilaus päättymään päivänä, jolloin uudet ehdot astuvat voimaan ilmoittamalla tästä Toimittajalle kirjallisesti (mukaan lukien sähköposti) viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen muutosten voimaantuloa.

Ehtoja sovelletaan muutosten voimaantulon jälkeen myös ennen niiden voimaantuloa käyttöönotettuihin Palveluihin.

11. Ilmoitukset

Asiakkaan on huolehdittava siitä, että Toimittajalla on ajan tasalla olevat yhteystiedot Asiakkaasta ja kolmannesta osapuolesta, jonka käytettäväksi Asiakas on mahdollisesti antanut Palvelun.

Osapuolen on lähetettävä ilmoitukset toiselle Osapuolelle tämän viimeksi hänelle ilmoittamaan laskutusosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen. Mikäli Asiakas toimittaa perustamisen kannalta puutteellista tai virheellistä tietoa, Toimittajalla on oikeus laskuttaa muutoksista / tietojen täydennyksestä myöhemmin.