Tältä sivulta löydät vastaukset useimpiin pelastussuunnitelmiin liittyviin kysymyksiin. Jos et löydä kaipaamaasi vastausta tältä sivulta, älä epäröi ottaa yhteyttä!

Pelastussuunnitelman pakollisuus riippuu kohteesta. Pelastussuunnitelma on laadittava muun muassa:

 1. asuinrakennuksiin, joissa on vähintään 3 huoneistoa,
 2. työpaikoille, joissa on yleensä paikalla yhtäaikaisesti vähintään 50 ihmistä,
 3. kauppakeskuksiin ja vastaaviin tiloihin sekä yli 400 neliömetrin myymälöihin,
 4. yli 50 asiakaspaikan ravintoloihin ja vastaaviin tiloihin,
 5. yli 1500 neliömetrin teollisuus-, tuotanto- ja varastorakennuksiin,
 6. yleisötapahtumiin, joissa on paikalla yhtäaikaisesti vähintään 200 henkilöä.

Täydellinen lista kohteista, joihin vaaditaan pelastussuunnitelma, löytyy sivuiltamme sekä Valtioneuvoston asetuksesta (5.5.2011/407).

Pelastussuunnitelman laajuuteen vaikuttaa aina tarkasteltava kohde, mutta pelastuslain mukaan pelastussuunnitelmassa tulisi esittää ainakin:

 1. vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmät;
 2. rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyt;
 3. selostus asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi;
 4. mahdolliset muut kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteet.

SPEK tarjoaa pelastussuunnitelman teon avuksi selkeät pelastussuunnitelmaoppaat asuinrakennuksiin sekä työpaikoille, ja pelastuslaitosten sivuilta löytyy opas yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laadintaan. Lisäksi voit tutustua asiantuntijoidemme kokoamaan pelastussuunnitelmien checklistiin, jonka avulla pelastussuunnitelman päivittämisestä voi tehdä vaivattomampaa.

Pelastussuunnitelma tulisi lain mukaan pitää aina ajan tasalla. Pelastussuunnitelma on siis päivitettävä aina, kun kohteessa tapahtuu pelastussuunnitelmaan liittyviä muutoksia, kuten poistumisteiden muutoksia tai turvallisuushenkilöstön vaihdoksia.

Pelastussuunnitelman laatiminen sekä ylläpito on kiinteistön tai alueen omistajan, haltijan tai toiminnanharjoittajan vastuulla. Esimerkiksi taloyhtiöissä pelastussuunnitelmasta voi vastata nimetty turvallisuusvastaava tai -tiimi, taloyhtiön hallitus tai isännöitsijä. Muissa kohteissa pelastussuunnitelmasta vastaa yleensä nimetty turvallisuushenkilö tai -henkilöt, kuten kiinteistön turvallisuuspäällikkö.

Pelastussuunnitelma laaditaan kiinteistössä tai muussa kohteessa asuvien, työskentelevien, vierailevien tai muuten oleilevien ihmisten turvallisuuden varmistamiseksi. Pelastussuunnitelma tehdään, jotta kohteen käyttäjät oppivat tuntemaan turvalliset toimintatavat. Kun kaikille kohteen käyttäjille on selkeää, miten kohteessa tulee toimia, on jokapäiväinen paloturvallisuus sekä onnettomuustilanteissa toimiminen sujuvampaa.

Pelastuslain soveltamisalaa voidaan pitää myös pelastussuunnitelman laatimisen tukipilarina:

Pelastuslaissa säädetään ihmisten, yritysten sekä muiden yhteisöjen ja oikeushenkilöiden velvollisuudesta:

 1. ehkäistä tulipaloja ja muita onnettomuuksia;
 2. varautua onnettomuuksiin sekä toimintaan onnettomuuksien uhatessa ja sattuessa;
 3. rajoittaa onnettomuuksien seurauksia;
 4. rakentaa ja ylläpitää väestönsuojia;
 5. osallistua pelastustoiminnan tehtäviin ja väestönsuojelukoulutukseen.

Arkikäytössä sanoja pelastussuunnitelma ja turvallisuussuunnitelma saatetaan käyttää toistensa synonyymeinä. Turvallisuussuunnitelma viittaa kuitenkin laajempaan kokonaisuuteen kuin pelastussuunnitelma, ja toisaalta pelastussuunnitelma on yleensä osa tätä laajempaa turvallisuussuunnitelmaa. Turvallisuussuunnitelma voi sisältää pelastussuunnitelman lisäksi esimerkiksi kriisiviestintäohjeita tai tietoturvallisuuteen liittyviä käytäntöjä.

Digitaalisella tai sähköisellä pelastussuunnitelmalla tarkoitetaan pelastussuunnitelmaa, joka on siirretty digitaaliseen muotoon. Tavallisimmillaan sähköinen pelastussuunnitelma on vain pdf-muotoon viety paperinen pelastussuunnitelma, mutta digitaalinen pelastussuunnitelma voi sisältää myös interaktiivisia ominaisuuksia, joita paperi- tai pdf-versio ei tue. Digiversioon on helpompi liittää esimerkiksi kohdetta havainnollistavia kuvia, ohjevideoita sekä muita pelastussuunnitelman sisäistämistä helpottavia elementtejä.

Digitaalinen tai sähköinen pelastussuunnitelma on yhtä laillinen kuin paperinen versio pelastussuunnitelmasta. Pelastussuunnitelman vastaaminen lain ja asetuksien vaatimuksiin on aina kuitenkin verrannollinen pelastussuunnitelman sisältöön. Tärkeintä onkin tehdä pelastussuunnitelma sen loppukäyttäjiä varten, eikä pelkästään viranomaisille pelastussuunnitelman esitysmuodosta huolimatta.